ANBI Hervormde Gemeente Waddinxveen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

1. Algemene gegevens

naam: Hervormde Gemeente te Waddinxveen

RSIN/Fiscaal nummer: 003096063

KvK: 76399362

website: www.hgpknwaddinxveen.nl 

email: scriba-ak@hgpknwaddinxveen.nl

adres: Distelveld 8, 2742 GA Waddinxveen

postadres: Postbus 388, 2740 AJ Waddinxveen

De Hervormde Gemeente te Waddinxveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Waddinxveen.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraden en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. De Hervormde Gemeente Waddinxveen bestaat uit vier wijkgemeenten.

Kerkenraden van de wijkgemeenten
De Hervormde Gemeente te Waddinxveen bestaat uit de volgende wijkgemeenten:
- wijkgemeente Oost (Brugkerk)
- wijkgemeente West (De Hoeksteen)
- wijkgemeente Noord (Bethelkerk)
- wijkgemeente Zuid (De Morgenster)

De wijkgemeenten worden bestuurd door de kerkenraad van de betreffende wijkgemeente. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen (al dan niet met een specifieke opdracht) , diakenen en een predikant. De ouderlingen en diakenen worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke wijkgemeente.

De kerkenraad van de wijkgemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionaire arbeid, voor pastoraat en opzicht, voor de oecumene en de zaken die in de classicale vergadering zijn behandeld.

Algemene Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.


De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, zoals de financiën, de gebouwen en de overige bezittingen. Daarnaast heeft de Algemene Kerkenraad een coördinerende taak, waarbij bindende besluiten genomen kunnen worden als er overeenstemming is met de kerkenraden van de wijkgemeenten.
De Algemene Kerkenraad heeft een eigen verantwoordelijkheid bij zaken die het belang van de kerkenraden van de wijkgemeenten overstijgen, zoals de vertegenwoordiging naar buiten, naar de lokale overheid en aan de plaatselijke oecumene.

College van Kerkrentmeesters


Het College van Kerkrentmeesters telt 16 leden en is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van onder andere de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit de ouderlingen-kerkrentmeester van de kerkenraden van de wijkgemeenten en een aantal kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn.
Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

College van Diakenen
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de verzorging van de aangelegenheden van diaconale aard.
Het college bestaat uit de diakenen van de kerkenraden van de wijkgemeenten.

3. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

4. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is te vinden via de link https://www.protestantsekerk.nl/data/import .

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

 

5. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag activiteiten

De kerkenraden van de wijkgemeenten hebben samen met de Algemene Kerkenraad de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

Een samenvatting van de activiteiten is opgenomen in het verslag van college van kerkrentmeesters in de meest recente jaarrekening (als bijlage opgenomen).

7. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Bijgevoegd is de Staat van baten en lasten  (conform de vastgestelde jaarrekening).

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Bijgevoegde Staat van baten en lasten  (conform de vastgestelde begroting) geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting is opgenomen in het verslag van College van Kerkrentmeesters (zie bijgevoegde jaarrekening).