Jeugdwerker

De jeugdwerker houdt zich bezig met een aantal aspecten in de breedte van het kinderwerk, tienerwerk en jongerenwerk. Van belang zijn de aandacht voor de intergeneratieve wijkgebonden activiteiten voor de doelgroep 12+, het tot stand brengen van verbindingen tussen kinderwerk en de zondagse eredienst en het begeleiden van  coaches van jeugdleiders .

De werkzaamheden van de jeugdwerker worden begeleid door een door de Algemene Kerkenraad ingestelde Begeleidingscommissie.

Jeanette Vos-Spek

Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 ben ik in de gemeente werkzaam als jongerenwerker. Mijn opdracht bestaat vooral uit het stimuleren van een intergeneratieve kerkcultuur. Wanneer we Joël 2:28 lezen zien we daar een mooi visioen: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.’ Dit visioen werd werkelijkheid met Pinksteren. Het gehele nageslacht mag de woorden van God doorgeven. Ouderen krijgen toekomstperspectief en mogen delen vanuit wijsheid en levenservaring en jongeren mogen hun verlangen en enthousiasme inbrengen.

Zo mogen we in de gemeente telkens ontdekken hoe mooi het is als jong en oud samenkomen rond een geopende Bijbel en van elkaar leren. Op deze wijze mogen we in kennis en ervaring van de Heere God groeien. Door de tijd heen zijn we als jong en oud echter ook wat uit elkaar gegroeid. Om zo’n open cultuur waarin we elkaar kennen en vertrouwen gestalte te geven is tijd nodig. Deze tijd gebruiken we om ontmoetingsmomenten te creëren waar jong en oud samenkomen. Zo zijn er rond de zomer van 2015 in elke wijk verschillende van die momenten geweest. Op een ongedwongen manier kwamen jong en oud samen rond een kampvuur, barbecue of spel en ontstonden leuke gesprekken. De komende periode zullen bestaande activiteiten waar mogelijk verder toegankelijk worden gemaakt voor jong en oud. Waar mogelijk participeren jongeren bij de voorbereiding. We denken ook na over eventueel nieuw te ontplooien contactmomenten.

Omdat gebleken is dat het belangrijk is dat jongeren opgroeien op het kerkelijke erf zijn er in elke wijk werkgroepen gestart die zich bezinnen over het werk met jeugd in de wijk. In deze wijkwerkgroepen participeren ook de jeugdouderlingen die het besprokene waar nodig meenemen naar de wijkkerkenraad. Op deze wijkwerkgroepen ben ik aanwezig om te ondersteunen en verbindingen te leggen met de andere wijken of het centrale jeugdwerk. Op het Platform worden zaken die allen aangaan met elkaar afgestemd. Zo worden er bijvoorbeeld voor alle ruimten in de kerkgebouwen die gebruikt worden voor jeugdwerk nieuwe liedbundels ‘Op toonhoogte’ aangeschaft. Daarnaast wordt meegedeeld hoe het op de clubs gaat en wordt gekeken hoe we ook hierin van betekenis kunnen zijn voor elkaar en hoe de jongeren gemakkelijk kunnen doorstromen van de ene naar de andere club. Eventueel worden er afspraken tussen de clubs gemaakt om dit verder te continueren.

We denken ook na over de verbinding tussen de kinderclub en de eredienst op zondag. Hierbij is overleg nodig met de diverse clubs, wijkwerkgroepen en predikanten. Omdat de kinderen uit de diverse wijken verdeeld zijn over de diverse clubs is dit best complex, maar zeker niet onmogelijk. Inmiddels zijn er diverse ideeën geopperd, waarbij we zoeken naar mogelijkheden waar ieder zich zoveel mogelijk in kan vinden. Zo zijn er de afgelopen periode in de meeste wijken foto’s van de startzondag gepresenteerd en gaan we het werk van de kinderen ook op een andere wijze zichtbaar maken in het kerkgebouw. Dit zult u vast gaan opmerken. Daarnaast zullen de clubs zich presenteren door op gestructureerde wijze regelmatig in het kerkblad te schrijven, maar ook door regelmatig afkondigingen aan te leveren.

Een andere taak die ik heb meegekregen is het overleg en de afstemming tussen de catecheseteams en de tienerleiding vormgeven en begeleiden. Op dit moment krijgt dit enigszins gestalte in de wijkwerkgroepen waar we met regelmaat contacten leggen met de leidinggevenden van de clubs. Daarnaast ben ik aanwezig geweest bij een aantal catechisaties om kennis te maken met de leidinggevenden en de catechisanten. Hierbij heb ik genoten van het mooie werk wat al gebeurd; van de catecheten en de mentoren die zich met hart en ziel inzetten voor de jongeren in de gemeente, maar ook van de openheid van de jongeren zelf. Wat mooi om te zien wat zo’n avond teweeg brengt als daar ook vriendschappen ontstaan en verder worden opgebouwd. Ik zoek samen met u naar mogelijkheden om de contacten verder uit te breiden en te verdiepen.

Naast dit alles is het Platform op zoek naar coaches die de clubleiders gaan begeleiden. Het is de bedoeling dat deze coaches worden ingewerkt door een adviseur van de HGJB. Deze coaches krijgen een ondersteunende functie waardoor we hopen dat de clubleiders het werk met voldoende motivatie en energie kunnen doen. Zij zijn immers van belangrijke waarde voor onze jeugd. Naast de coaches zijn ook de verantwoordelijke jeugdouderlingen van belang. Zo heeft elke jeugdouderling een specifieke taak gericht op wijkoverstijgend jeugdwerk. Op dit moment probeer ik waar nodig te ondersteunen en begeleiding te bieden waar dat nodig is. Een aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de doorstroming van de ene club naar de andere, maar ook de afstemming van dit centrale werk met het werk in de wijk. Hierbij gaat het zowel om de inhoud als om pastorale aspecten.

De uitvoering van al mijn werkzaamheden krijgt dus in samenspraak met u als gemeente vorm waarbij ik vooral inspirator ben. Daarbij ben ik zoveel mogelijk (en wanneer dat past bij mijn uren) aanwezig bij bestaand overleg en bestaande activiteiten. Daarnaast plan ik echter zelf overleg in wanneer dat nodig is. Een groot deel van het overleg vindt plaats via de mail. Ook ben ik beschikbaar voor vragen en advies en blij met uw/jouw voorstellen, initiatieven, feedback en nieuwe ideeën. Verschillende gemeenteleden weten mij al te vinden. Mocht u ook iets te delen hebben; bijvoorbeeld omdat als kring of commissie (die nu bestaat uit ouderen) mogelijkheden ziet voor het betrekken van jongeren dan hoop ik dat u daarvoor contact met mij wilt opnemen. Ik sta ervoor open om samen met u na te denken over de mogelijkheden.

U kunt mij mailen op jvos@hgjb.nl of mij proberen te bellen op 06-23003703; werkdag dinsdag en vrijdagmorgen. Eventueel kunt u ook bij mij aankomen als ik in Waddinxveen zit (laatste dinsdag van de maand in de crêcheruimte van de Hoeksteen): laat het dan echter wel even van te voren weten zodat u niet alsnog voor een gesloten deur komt vanwege andere afspraken. Ik hoop dat u begrijpt dat ik niet aan alle wensen en verlangens tegemoet kan komen i.v.m. mijn beperkte uren (10 per week) en mijn daarbij passende specifieke taken.

Misschien is het goed om te weten dat ik de eerste dinsdag van de maand op Silvosa in Bilthoven werk. Dat is het kantoor van de HGJB. Op deze manier kan ik ook informatie delen met mijn collega’s en kunnen we onderling van betekenis zijn voor elkaar. Daarnaast werk ik thuis en ben ik zoals eerder vermeld op diverse avonden in de gemeente aanwezig.

Ik kijk uit naar een prettig vervolg van de samenwerking en vooral ook naar een mooie toekomst waarin we Joël 2 voor een deel verder in vervulling mogen zien gaan!

Jeanette Vos-Spek, kerkelijk jongerenwerker Waddinxveen