Evangelisatiecommissies

Evangelisatiecommissie wijkgemeente Bethelkerk (wijkgemeente Noord)

Doelstelling is het onderhouden en uitbouwen van contacten met mensen uit de wijk, de gemeente bewust maken en inschakelen bij discipelschap. Punten van dankbaarheid zijn dat er steeds weer gelegenheid was om contacten te leggen bij de activiteiten rond de Bethelkerk. Bij de jaarlijkse viswedstrijd zien we steeds dezelfde mensen terug, naast nieuwelingen. Op hetzelfde moment konden de meiden cupcakes versieren en 's avonds was er een bbq voor de buurt waarin we goede gesprekken konden voeren. Het jaarlijkse buurtfeest is ook een goede gelegenheid om de contacten te onderhouden met de wijk rond het Wingerdveld.

Evangelisatiecommissie  wijkgemeente Brugkerk (wijkgemeente Oost)

In samenwerking met het College van Kerkrentmeesters worden op Open Monumentendag de leden van de wijkgemeente uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de Brugkerk. Daarnaast worden tal van activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid met de wijkgemeente te vergroten.

Evangelisatiecommissie wijkgemeente De Hoeksteen (wijkgemeente West)

Naast het Echo medewerkersteam is in wijk West ook een evangelisatieteam actief waarin diverse personen deelnemen. Binnen het evangelisatieteam worden idee├źn ingebracht en uitgewerkt in kleinere groepen. Voor de uitvoering hiervan worden gemeenteleden ingeschakeld. In de eerste plaats is de doelstelling om het evangelie van onze Heere Jezus Christus te verkondigen aan hen die van Hem zijn afgedwaald of die Hem nog niet kennen. Dit willen we vormgeven door middel van evangelisatieacties en persoonlijke gesprekken, hierbij kan gedacht worden aan activiteiten in en rondom kerkgebouw de Hoeksteen zoals bijvoorbeeld de inloopochtend. In de tweede plaats is het doel om het evangelisatiewerk in onze wijkgemeente breed onder de aandacht te brengen en de gemeenteleden op hun persoonlijk verantwoording te wijzen.

Evangelisatiecommissie wijkgemeente De Morgenster (wijkgemeente Zuid)

De doelstelling van de commissie is het contact warm houden met randkerkelijken en in contact te treden met buitenkerkelijken. We hopen en bidden dat de band met de kerk versterkt en dat er dan ook een relatie met Jezus opgebouwd kan worden. We mogen dankbaar zijn als we kijken naar de opkomst van de inloopochtenden. We verminderen de eenzaamheid van sommige wijkbewoners en bieden een gezellige ochtend aan jong en oud. Het is mooi om te horen dat buitenkerkelijke mensen enthousiast zijn en ook weer bekenden mee nemen. Ook de gezamenlijke maaltijd, waarbij ongeveer de helft van de aanwezigen voor bleef, was goed te noemen.