Zendingscommissie

Missie van de Zendingscommissie

‘Ga dan heen, onderwijs al de volken’ - Mattheüs 28: 19a

We geven deze missie vorm door

 • het maken van afspraken met en ondersteunen van uitzendingen van gemeente-zendelingen voor lange en korte termijn en de evaluatie daarvan;
 • het bieden van een maandelijkse financiële ondersteuning;
 • het stimuleren van gemeentejeugd om aan korte termijnzending te doen, zodat zij aangemoedigd worden om later eventueel aan lange termijnzending te gaan doen;
 • het stimuleren van betrokkenheid van gemeenteleden bij de zending en zendelingen door informatievoorziening via verschillende communicatiemogelijkheden als: zendingsavond en nieuwsbrieven in het kerkblad. 

Wie?

Leden van de zendingscommissie

De leden van de zendingscommissie (ZC) zijn belijdend lid van de Hervormde gemeente van Waddinxveen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Verder kunnen gemeenteleden en/of leden van een thuisfrontcommissie deel uitmaken van de zendingscommissie. 

 De commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: J. (Jan) Havenaar

Secretaresse: K. (Kirsten) Louws

Penningmeester: R. (Rieneke) Luiten

Afgevaardigde diaconie: D. (Dirk) Baron

Verantwoordelijken communicatie en PR: G. (Gabi) Tüski- Knol en R. (Rineke) van der Spek

Lid thuisfrontcommissie (bij uitzending):  -

 

Elk lid van de ZC heeft in principe een primaire betrokkenheid bij één of meer zendingswerkers. Afhankelijk van het aantal actieve zendingswerkers met de daarbij behorende Thuisfrontcommissie (TFC) is er een onderverdeling gemaakt in eerste verantwoordelijke/contactpersoon.

Als zendingscommissie streven we ernaar dat elke wijkgemeente van de Hervormde gemeente Waddinxveen vertegenwoordigd is in de zendingscommissie.

 

Wat?

Verantwoordelijkheid

De zendingscommissie is verantwoordelijk voor

 • de opstelling van een begroting en het maken van plannen die gerelateerd zijn aan het zendingsbeleid; 
 • het bijhouden van een financiële administratie;
 • het innen van incasso’s en verrichten van betalingen;
 • uitvoering van door de algemene kerkenraad goedgekeurde plannen en een correcte besteding van het hierbij behorende budget ;
 • het verwezenlijken van de hierboven verwoorde missie. 

Termijn voor zitting in zendingscommissie

De leden van de zendingscommissie verbinden zich voor een termijn van vier jaar aan de zendingscommissie. De termijn kan daarna met maximaal twee keer vier jaar verlengd worden. In verband met de continuïteit van kennis en ervaring is het wenselijk dat leden niet tussentijds aftreden.

Vergaderingen

De zendingscommissie vergadert vier keer per jaar of meer naar behoefte.

Betrokkenen bij het zendingswerk

Omdat bij zending meerdere belanghebbenden betrokken zijn, is een taakafbakening gewenst, zodat verantwoordelijkheden helder zijn. Bij zending zijn de volgende belanghebbenden betrokken: zendeling, zendingsorganisatie, zendingscommissie, thuisfrontcommissie en gemeente.

Zendeling

Ook wel ‘uitgezondene’ genoemd. De zendeling is een persoon die of gezin dat vanuit de gemeente uitgezonden wordt om op een zendingsveld het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De zendeling is een arbeider in de oogst die op basis van roeping zending bedrijft, met als belangrijk doel het verkondigen van het Evangelie van Christus.

Zendingscommissie

De zendingscommissie is de schakel tussen de zendeling en de kerkelijke gemeente. De taken van de zendingscommissie zijn kortweg: het uitwerken van beleid; het bieden van financiële ondersteuning; het bevorderen van betrokkenheid. Zie ook 1.1 ‘missie’ en 2.2 ‘verantwoordelijkheid’. De zendingscommissie is nadrukkelijk geen uitzendende organisatie. De zendingscommissie draagt zorg voor voldoende financiële middelen.

Zendingsorganisatie

In geval van een uitzending werkt de zendingscommissie samen met een zendingsorganisatie. Als zendingscommissie van de Hervormde Gemeente van Waddinxveen werken we bij voorkeur samen met de GZB of een soortgelijke organisatie. De GZB is dan de uitzendende organisatie met de daarbij behorende mogelijkheden en ervaring. De zendingsorganisatie GZB heeft de expertise om de zendeling van adviezen te voorzien over veiligheid, cultuur e.d., evalueert het werk van de zendeling en draagt hier verantwoordelijkheid voor.

Thuisfrontcommissie (TFC)

Is er voor de persoonlijke vertegenwoordiging van de zendeling binnen gemeente, familie en bredere kring van bekenden. Het is wenselijk dat de TFC niet alleen bestaat uit vrienden, maar ook uit leden van de Hervormde Gemeente Waddinxveen.

Belangrijke taken van de thuisfrontcommissie zijn:

 1. bemoediging van de zendeling;
 2. gebed voor de zendeling (de TFC organiseert specifieke gebedsbijeenkomsten voor de hun toevertrouwde zendeling(en));
 3. het verzorgen van pr, nieuwsbrieven en verdere vormen van communicatie;
 4. creëren van extra financiële ruimte (de TFC zorgt ervoor dat het inkomen van de zendeling boven een vastgesteld minimum blijft);
 5. zakelijke belangenbehartiging in land van herkomst (bijvoorbeeld zorg voor achtergebleven bezittingen);
 6. organiseren van verlofperiode (de TFC helpt bij de organisatie van de verlofperiode in Nederland, bijvoorbeeld bij de planning van spreekbeurten en het zoeken van huisvesting).

NB Acties van de thuisfrontcommissie worden altijd overlegd met de zendingscommissie. Het geld dat met de acties van de TFC wordt opgehaald, dient te worden doorgestort naar de zendingscommissie. De zendingscommissie is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden.

Gemeente

Is de thuisgemeente van de zendeling van waaruit de zendeling wordt uitgezonden en/of ondersteund. Van de gemeenteleden wordt het volgende verwacht:

 1. gebed voor de zendeling;
 2. betrokkenheid bij het werk van de zendeling;
 3. praktische hulp bieden waar nodig;
 4. verantwoordelijkheid dragen en nemen voor de toegezegde financiële ondersteuning.

SOORTEN UITZENDINGEN

Stimuleringsbijdragen

Geregeld zijn er gemeenteleden, vaak jongeren, die zendingswerk overwegen. Om dat te stimuleren kan de zendingscommissie een bepaald project ondersteunen, bijvoorbeeld een stage of werkvakantie. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de zendingscommissie.

Langdurende uitzending

Bij langdurige uitzending wordt een gemeentelid/ familie uitgezonden voor een periode van drie jaar. Na onderling overleg kan de uitzending verlengd worden met een periode van nog eens drie jaar. Dit wordt besloten in samenspraak met de zendingsorganisatie, de zendingscommissie en de algemene kerkenraad.

Als de gemeente geen zendingswerkers heeft

Als de gemeente op een bepaald moment niemand langdurig uitzendt, kan de zendingscommissie aansluiten bij het project ‘Deelgenoten’ van de GZB om het zendingswerk levend te houden binnen de gemeente.

 

Voor meer informatie of vragen over het zendingswerk kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan: zcwaddinxveen@gmail.com

Voor informatie of vragen over de communicatie/PR:

gabi.tuski-knol@hgpknwaddinxveen.nl

rineke.van.der.spek@hgpknwaddinxveen.nl

Bankrekening NL70 RABO 0366 8185 54 t.n.v. Diaconie NHK, inz. zending