Missionair

Centrale Evangelisatiecommissie

Discipelschap is de laatste jaren zowel in ons eigen land als in de internationale zendingswereld een kernwoord dat veel gebruikt wordt in verband met de missionaire roeping van de kerk. Door alle eeuwen heen blijken er Bijbelse woorden te zijn die in een bepaalde tijd heel goed weergeven waar het om gaat in het volgen van Christus. Woorden als ‘bekering’ of ‘heiliging’ hebben die functie. In onze tijd blijkt het woord ‘discipelschap’ zo’n term te zijn die op een natuurlijke manier gezag krijgt. In zekere zin is dat ook weer niet verwonderlijk. Het gaat om een voluit bijbels begrip. In Mattheüs 28 vers 19 geeft Christus aan Zijn discipelen de opdracht om het evangelie te verkondigen en de volken tot Zijn discipelen te maken. ’Discipelschap’ is dus zelfs het einddoel van de evangelieverkondiging volgens de opdracht van Christus.

De Centrale Evangelisatiecommissie (CEC) bestaat uit de missionaire ouderlingen van de vier wijkgemeenten en ds. Bijl van wijkgemeente Oost. De commissie houdt zich bezig met activiteiten die erop gericht zijn het Evangelie door te geven aan rand- en buitenkerkelijken in Waddinxveen. Tevens is een speerpunt het toerusten van de gemeenteleden om te komen tot een missionair leven. De activiteiten per wijkgemeente vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende wijkkerkenraad. De activiteiten die wijkoverstijgend zijn en dus voor heel Waddinxveen bedoeld, zijn verdeeld over de ouderlingen. Te denken valt aan:

  • De tentweek voor kinderen en jongeren;
  • De Alpha-cursus en Youth-alpha voor volwassenen en jongeren die meer van het christelijk geloof willen weten;
  • Het campingteam dat sinds jaar en dag op de camping Breedijk in gesprek gaat met gasten;
  • De bijbelkraam waar we boeken verkopen en in gesprek raken met mensen;
  • De jaarlijkse rommelmarkt waarvan de opbrengsten gaan naar jeugdwerk, evangelisatiewerk en goede doelen buiten de kerk.