Centrale gemeente

Wat is de rol van de centrale gemeente:

Onze Missie

De Hervormde Gemeente Waddinxveen wil, staande in de gereformeerde traditie, een gemeente zijn die zich richt op een heldere verkondiging van Gods goede boodschap in een postchristelijke cultuur. We willen een levende, betrokken en toegankelijke gemeenschap zijn voor huidige en nieuwe gemeenteleden en voor mensen die onbekend zijn met het evangelie van Christus.

Onze identiteit

Het geloof in de drie-enige God vormt het fundament van onze identiteit:

  • we geloven in God de Vader, die deze wereld heeft geschapen en in Zijn handen houdt;
  • we geloven in Jezus Christus, die aan het kruis Zijn leven heeft gegeven tot verzoening van onze zonden en die is opgestaan uit de dood;
  • we geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt en leidt.

De inhoud van ons geloof baseren we op de Bijbel, het Woord van God. Dit geloof wordt kernachtig samengevat in enkele belijdenisgeschriften, waaraan we ons als gemeente gebonden weten. Het gaat dan in het bijzonder om de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De Hervormde Gemeente te Waddinxveen wil bewust staan in de gereformeerde traditie en die traditie, in de taal van deze tijd, ook bewaren en doorgeven. Als belangrijke elementen daarbij noemen we hier het vasthouden aan:

  • de Bijbel als enige gezaghebbende bron voor het geloof (sola scriputura);
  • het geloof als enige weg naar God (sola fide);
  • genade als enige basis van onze redding (sola gratia).

Naast onze verworteling in deze traditie heeft de gemeente een open oog voor wat in deze tijd vanuit andere geloofstradities wordt aangereikt.

De diensten

De zondagse erediensten vormen het kloppende hart van de gemeente. De middagdiensten hebben met regelmaat het karakter van leerdiensten. In deze diensten klinkt bij de vertolking van de grote lijnen in de Bijbel ook mee wat ons daarover vanuit de geloofstraditie wordt aangereikt in de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland. In de liturgie is veel nadruk op het Woord en de verkondiging. De liederen staan dicht bij de woorden uit de Bijbel.

Het kringwerk

Het Bijbelkringwerk is een belangrijk onderdeel van het gemeenteleven: hier ontmoeten gemeenteleden elkaar in kleinere kring voor Bijbelstudie en hier is ook de mogelijkheid voor onderling medeleven.

Iedereen is welkom

We willen als gemeente open staan voor iedereen die meer van Gods goede boodschap wil horen. Daarom stimuleren wij dat gemeenteleden in hun eigen leefwereld volgeling zijn van Jezus Christus in woord en daad en zo ook anderen laten delen in de liefde van Christus. Verder betekent het dat de gemeente open en gastvrij is voor iedereen die met de gemeente en het geloof wil kennismaken. Bezoek daarom gerust de diensten; neem contact op met één van de predikanten of andere contactpersonen of ontdek wat het christelijk geloof inhoudt door het volgen van een Alpha-cursus.