ANBI Hervormde Gemeente Waddinxveen - Diaconie

De Protestantse Kerk is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo'n instelling een gift geeft, mag dit bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

1. Algemene gegevens

naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Waddinxveen

RSIN/Fiscaal nummer: 824108115

KvK: 76399494

website: www.hgpknwaddinxveen.nl

e-mail: scriba-diaconie@hgpknwaddinxveen.nl

De Hervormde Gemeente te Waddinxveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Waddinxveen ziet graag eigenaarschap van de gemeenteleden voor het diaconale werk waarbij er hart is voor De Zaak zoals vastgelegd in de missie. Dat is niet vrijblijvend. In Mattheus 25, vers 31-46 brengt Christus in het oordeel scheiding aan tussen de schapen en de bokken die Hij aan Zijn rechter- en linkerhand plaatst. Die positie krijgen ze op grond van het feit dat ze Hem de zes zogenaamde “werken van barmhartigheid” hebben getoond. Het gaat erom of zij Hem wel of geen eten hebben gegeven toen hij honger had. Blijkbaar vinden we Christus bij de hongerigen,  zieken en gevangenen. En voor alle duidelijkheid het gaat om gedaan hebben, niet om goede bedoelingen of welwillende gevoelens. Er ligt een nauwe verbinding tussen Godsgeloof en mensenliefde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Waddinxveen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Waddinxveen.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraden en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 16 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van onder andere de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit de diakenen van de wijkgemeenten.
Zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Diakenen hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8).

3. Doelstelling en visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

4. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie.

Van de Hervormde Gemeente Waddinxveen vindt u HIER het beleidsplan 2021-2024 van de diaconie van onze gemeente.

Samenvatting beleidsplan
De visie van de diaconie is dat elk gemeentelid diaken is. Het is daarbij belangrijk dat elk gemeentelid zich niet afvraagt wat hij of zij allemaal moet doen, maar zich afvraagt wat hij of zij per dag kan en mag doen. We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar andere vormen van zorg- en hulpverlening zich hebben teruggetrokken. Dit houdt ook in, dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct als naaste of door in overleg met organen van de burgerlijke overheid of met behulp van professionele zorg- en hulpverlening te zoeken naar oplossingen. De diaconale praktijk laat zien dat verbinding met de lokale overheid, professionele zorg- en hulpverlening en vrijwilligersorganisaties (o.a. Care for Family, hospice en Steun Met Elkaar Waddinxveen) cruciaal is. Dit wordt urgenter doordat zorg en sociale zekerheid steeds meer een lokale aangelegenheid zijn. In dat kader heeft de diaconie haar dienstverlening in beeld gebracht en breed verspreid binnen de burgerlijke gemeente. 

De volgende speerpunten zijn van toepassing:
- Het vergroten van het diaconaal bewustzijn bij gemeenteleden en betrokkenheid van lokaal tot wereldwijd.
- Het lenigen van de (lokale) nood binnen de kerkelijke gemeente en daar vanuit naar de burgerlijke gemeente.
- Het aansluiten bij en verbinden met de lokale overheid, vrijwilligersorganisaties en professionele zorg en hulpverlening.
- Het (geestelijk) toerusten van diakenen door middel van kennisoverdracht, bezinning en werkbezoeken.

5. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag activiteiten

De kerkenraden van de wijkgemeenten hebben samen met de Algemene Kerkenraad de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. 
Bijgevoegd is de Staat van baten en lasten van het jaar 2021 (conform de vastgestelde jaarrekening).

7. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
Bijgevoegd is de Staat van baten en lasten van het jaar 2022 (conform de vastgestelde begroting).

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Bijgevoegde Staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit ook enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.