Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft tot taak centrale activiteiten voor de Hervormde Gemeente te Waddinxveen te coördineren. Binnen de Hervormde Gemeente is een aantal ‘organen van bijstand’ (vaste commissies) samengesteld, die de belangen coördineren op het terrein van zendings- en evangelisatiewerk (missionair). Deze organen van bijstand leggen verantwoording af aan de AK.

Elke wijkgemeente heeft een eigen kerkenraad die bestaat uit een predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. In de wijkkerkenraad hebben ook ouderlingen met een bepaalde opdracht zitting, namelijk voor het bejaarden-, evangelisatie- en jongerenwerk. Vanuit de wijkkerkenraden worden steeds voor vier jaar de leden naar de AK aangewezen; per wijkgemeente de predikant en vier andere ambtsdragers.

Door de AK wordt jaarlijks een groot moderamen gekozen dat als dagelijks bestuur de vergaderingen van de AK voorbereidt en uitvoering geeft aan de besluiten van de AK.